Silicosec 2kg, 15 kg

Kategorija: Oznaka:

Opis

Aktivna tvar i koncentracija: dijatomejska zemlja 100%, SiO2
Formulacija: kontaktno prašivo CP
Namjena sredstva: insekticid i akaricid
Način djelovanja: kontaktno

Oznake opasnosti i upozorenja:

P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P501 Odložiti sadržaj /spremnik u skladu s propisima.
EUH401 da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za upotrebu.
Samo za profesionalne korisnike.
Silico-Sec® je ekološki siguran i netoksičan prah namijenjen suzbijanju skladišnih štetnika, kukaca (žižaka-Sitophilus spp., žitnog kukuljičara-Rhyzopertha dominica, brašnara-Tribolium spp., surinamskog brašnara-Oryzaephilus surinamensis, moljca-Ephestia spp.) i grinja na uskladištenim žitaricama, u praznim ili punim skladištima te mlinovima. Djeluje tako da ošteti vanjski voštani sloj insekta kojeg tretiramo, što rezultira dehidracijom i smrću štetnika. Primjenjuje se preventivno i kurativno pri čemu treba kontrolirati vlagu i temperaturu.

Izravna primjena na žitarice:

a) na uskladištenim žitaricama preventivno (prije pojave štetnika) u količini 1 kg/t
b) na uskladištenim žitaricama kurativno (nakon pojave štetnika) u količini 2 kg/t

Broj primjena: 1 godišnje
Način primjene: strojem za primjenu pesticida u obliku prašiva ili ručnim posipavanjem kod uskladištenja na pokretnoj traci (ubacivanjem u žitarice u pokretu).
Vrijeme primjene: kod uskladištenja, tijekom prebacivanja ili kod opasnosti od napada
Tretiranje površina: nanijeti na suha, čista i prazna skladišta.
a) u praznim skladištima 1 kg/100m² (10 g/m²)
Broj primjena: 10 puta godišnje
Primjenjuje se strojem za primjenu pesticida u obliku prašiva (pištolj za zaprašivanje s kompresorom ili pokretnim motorom) prije uskladištenja, preventivno ili kurativno
b) u mlinovima, silosima i podnim skladištima 1 kg/100 m²
Broj primjena: 12 puta godišnje
Primjenjuje se strojem za primjenu pesticida u obliku prašiva (pištolj za zaprašivanje kompresorom ili pokretnim motorom), preventivno i kurativno.
Vlaga na žitaricama mora biti ispod 14%, površine koje se tretiraju moraju biti suhe i očišćene od prašine. Sredstvo djeluje na štetnike izvan zrna. Sredstvo ostavlja bjeličasti sloj, no ne utječe na boju brašna ni na kakvoću konačnog proizvoda.

Radna karenca: 24 sata.
Preparat se na suhom mjestu i u originalnoj ambalaži može skladištiti neograničeno.

Pakiranje: 2 kg, 15 kg